666666666666 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

4 ก.ค.62

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ ร.ร.ชัยุมิภักดีชุมพล