เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดโครงการปรับปรุุงถนนคลองลี่ โดยการปรับระดับด้วยลูกรัง ยกขอบรางระบายน้ำขนาด 0.50 ม.ทั้งสองฝั่ง พร้อมเทคอนกรีตถนน จึงขอประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – ประกาศราคากลางถนนคลองลี่.pdf