เลือกหน้า
ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาโดยตลอด ล่าสุดประเทศไทยมีค่าคะแนนภาพลักษณ์การทุจริต ประจำปี 2557 อยู่ที่ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 85 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก

     คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”    โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ได้เล็งถึงความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ในการบริหารงาน  ให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  (ศปท. ทม.ชย.) (Anti – Corruption Operation Center)

……………………………

ความเป็นมา

ด้วยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย  มาตรการทางปกครอง  และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  และในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  อย่างเคร่งครัด  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ประกอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ที่กำหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Toleranc &

Clean Thailand)” จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภายในสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งนี้ขึ้น  ณ  เลขที่  ๓๔๕  ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


     งานทะเบียนฯ