เลือกหน้า
ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาโดยตลอด ล่าสุดประเทศไทยมีค่าคะแนนภาพลักษณ์การทุจริต ประจำปี 2557 อยู่ที่ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 85 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก

     คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”    โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ได้เล็งถึงความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ในการบริหารงาน  ให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  (ศปท. ทม.ชย.) (Anti – Corruption Operation Center)

……………………………

ความเป็นมา

ด้วยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย  มาตรการทางปกครอง  และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  และในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  อย่างเคร่งครัด  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ประกอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ที่กำหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Toleranc &

Clean Thailand)” จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภายในสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งนี้ขึ้น  ณ  เลขที่  ๓๔๕  ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


     งานทะเบียนฯ

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจ าปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม6เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติ
O16ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
O17รายงานการกำกับติดตาม
O18รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O23แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O24ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O25ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O28 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O31แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O32รายงานการก ากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อย ITA 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
8 Q&A
9 Social Network Social
แผนงานดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกรให้บริการ
17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
28 รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
36 การประเมิรความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนสียมีส่วนร่วม
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก – https://itas.nacc.go.th/go/eit/12kjup