เลือกหน้า

โครงการจิตอาสาพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ทำกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน ตุลาคม 2563 และกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์รอบถนนสายชัยภูมิ – ตาดโตน 2 ฝั่ง ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันทำความสะอาดตั้งแต่แนวเขตการรับผิดชอบ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี