เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการตามโครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวระบายน้ำตามลำห้วยก่อนลงสู่แม่น้ำชี โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิออกเครื่องจักรครุภัณฑ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ออกค่าน้ำมัน ดำเนินการบริเวณหนองระเริงในเขตอบต.บุ่งคล้า ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รับและระบายน้ำจากลำห้วยเสว โดยผ่านลำชีลองสายตะวันออกฝั่งไร่ใบเตย ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำชีต่อไป