เลือกหน้า

โครงการคลองสวยน้ำใส..งานขุดลอกคลองน้ำเค็ม บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า ยาว 1 กิโลเมตร กว้าง 30 เมตร ลึก 6-7 เมตร ท้องคลอง 11-18 เมตร เข้าสู่หมวดเก็บงาน และ วางท่อระบายน้ำเข้านาคืนให้กับพี่น้องชาวนา..