เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. ซอยโชคมหาลาภ ชุมชนหนองหลอด จึงขอประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – ประกาศราคากลางคสลโชคมหาลาภ.pdf