เลือกหน้า

ผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรกำลัง,แผนพัฒนาบุคลากร