เลือกหน้า

แผนออก หน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจําปี 2563 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูม ิออกให้บริการทั้ง 25 ชุมชน