เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่โปร่งใส ความพร้อมผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2561.pdf