เลือกหน้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอประกาศแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบ


รายละเอียด – แผนใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส2-63.pdf