เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการใช้บริการของเทศบาลเมืองชัยภูมิในด้านต่างๆดังนี้

1 งานทะเบียนราษฎร

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองชัยภูมิ

2 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3 เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการเว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

4 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการเทศบาลเมืองชัยภูมิ

5 ระบบเสียงไร้สายเทศบาลเมืองชัยภูมิ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การบริการระบบเสียงไร้สายเทศบาลเมืองชัยภูมิ