เลือกหน้า

ตามที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รับประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรับลงทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 – กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม จึงขอแจ้งให้ท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – แบบรับลงทะเบียน.pdf