เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แล้วเสร็จ หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ภายใน 15 วัน ณ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวัน เวลาราชการเพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป


เอกสารประกอบ