เลือกหน้า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
ได้แพร่กระจายในประเทศไทยเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
และการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
จึงได้มีแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดดังต่อไปนี้
1. ควรล้างอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์
2. สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมและควรสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน
3. อาหารปรุงสำเร็จ มีการปกปิดและใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารทุกครั้ง
4. หากมีอาการเจ็บป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที
5. ควรล้างแผงจำหน่วยอาหารสดและแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวัน
6. ใช้น้ำสะอาดฉีดล้าง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างทางระบายน้ำเสียเพื่อ
ชำระล้างสิ่งสกปรก
7. ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อควรมีการ
ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8. ขยะต้องเก็บรวบรวมไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาด
9.  ให้ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดบริเวณแผงจำหน่วยเป็นประจำ
ทุกวัน
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการค้าทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
กับเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อร่วมต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในครั้งนี้