เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาขยะถือเป็นปัญหาระดับชาติเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะ ในอดีต คือ รณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง และเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดเก็บขยะเป็นเวลา เพื่อไปจัดการที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในช่วงปี 2559 เทศบาลร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า เริ่มโครงการบริหารจัดการขยะ โดยหลักการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิคือใช้ไม่ได้ เป็นพิษ ติดเชื้อ เพื่อมุ่งสู่ชุมชนไร้ถัง ในปี พ.ศ.2563 ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิที่นำไปกำจัดที่บ่อขยะ วันละประมาณ 23 ตัน(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,2020) หากไม่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองชัยภูมิสามารถรองรับได้อีก 1 ปี เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีเป้าหมายด้านขยะ คือ ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ลดลง 50%(11.5ตัน/วัน) ภายในเวลาปี 5 ปี (2564-2568) โดยมีหลายโครงการ/กิจกรรม เทศบาลเมืองชัยภูมิขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อส่งมอบให้เทศบาลเมืองชัยภูมินำไปกำจัดตามหลักวิชาการ ………………….. เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ออกติดตามผลการดำเนินงานชุมชนโนนสาทรในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อติดตามเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนโนนสาทร โดยการประชุมครั้งที่ผ่านมาชุมชนโนนสาทรตกลงกับเทศบาลเมืองชัยภูมิว่าจะนำขยะมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านตนเองในช่วงเวลาตั้งแต่ 19:00 น เป็นต้นไป