เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จักทำแผนการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธรศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำหรับกรอบการจัดทำแผนสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : iTA)


เอกสารประกอบ – คำสั่งเทศบาลเมืองชัยภูมิ.pdf