เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับประชาชนผู้เป็นกรรมการตรวจรับเส้นแบ่งช่องจราจร ตามโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและบังคับการจราจร ถนนนิเวศรัตน์ เริ่มจากบริเวณสะพาน ค.ส.ล. หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ไปทางทิศตะวันออก ถึงสุดเขตควบคุมทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ