เลือกหน้า

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการเสวนา โครงการเมืองชัยภูมิน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองชัยภูมิอย่างมีส่วนร่วม” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลชัยภูมิ ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมอุบลรัตน และหนองเบน ชุมชนขี้เหล็กใหญ่