เลือกหน้า

เวทีส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
จัดโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8:00 น ถึง 12:30 น ณ โรงแรมเลิศนิมิต
เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 10.30 น ผ่านเพจ facebook /เทศบาลเมืองชัยภูมิ