เลือกหน้า

เวทีการอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย

ผู้เข้าสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เวทีส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรงเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ

 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน วัดไข้ และรับเอกสาร

เวลา 09.00 – 10.00 น. กล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ และเปิดเวทีเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

พร้อมให้ความรู้เรื่องกฏหมายและข้อปฏิบัติในการเลือกตั้ง โดย นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เวลา 10.00 – 10.30 น. ให้ความรู้เรื่อง การเลือกตั้งสมานฉันและไม่ซื้อสิทธิขายเสียงต้นธารแห่งการพัฒนาชุมชยอย่างยั่งยืน

 โดย  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

    

เวลา 10.30 – 12.30 น. เริ่มการอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ทั้งหมด 3 ท่านด้วยกัน

แบ่งการอภิปรายออกเป็น 4 ช่วง(จัดลำดับการพูดโดยการจับฉลากเพื่อความยุติธรรม)

ช่วงที่ 1 ผู้สมัครแนะนำตัว

ช่วงที่ 2 ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย

ช่วงที่ 3 ผู้สมัครตอบคำถามจากผู้ร่วมเวทีเสวนา

ช่วงที่ 4 สรุปวิสัยทัศน์และเพิ่มเติมข้อมูล