เลือกหน้า
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริต โปร่งใส
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564เวลา 08.00 – 17.00 น.
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ
-บัตรเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล สีชมพู เลือกผู้สมัครได้เขตละ6คน
-บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สีม่วง เลือกผู้สมัครได้คนเดียว
ร่วมกันใช้สิทธิ์ สุจริต โปร่งใส วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 – 17.00 น.