เลือกหน้า

ด้วยทางประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปมีกำหนด 30วัน ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – เรียกประชุมสภาสมัยที่-4-ปี63.pdf