เลือกหน้า

ตามที่ องค์กรสุขภาพสัตว์โลก (world organization fot animal หรือ OIE) ได้รายงานการพบโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร(Africa Swine Fever)ใน 32 ประเทศทั่วโลก ซึ่งโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคระบาดในสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีความทนทานสูงในสิ่งแวดล้อม เป็นโรคติดต่อที่มีความร้ายแรงในสุกร แต่ไม่ติดต่อสู่คน ไม่มียารักษาและวัคซีนทีี่ใช้ป้องกันโรค
ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศนี้ไว้
1.ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกร และหมู่ป่า
2.ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวัง โรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558


เอกสารประกอบ – เฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร.pdf