เลือกหน้า

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ดำเนินการจัดทำรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานฯ.pdf