เลือกหน้า
⚡️เปิดไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาและนันทนาการ⚡
📍📍กีฬาEXTREME ให้ชาวชัยภูมิได้เล่น📍📍
————————————————————————–
ณ ลานจอดรถคอนกรีต หน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า)
ระหว่างเวลา 16.30 – 22.00 น. ของทุกวัน
————————————————————————–
เป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ
👉เปิดไฟฟ้าในลานกีฬาและนันทนาการให้ชาวชัยภูมิทุกช่วงวัย
ได้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายในทุกวัน
💙นำโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ยินยอมเปิดพื้นที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า) บริเวณลานจอดรถคอนกรีต พื้นที่บริการสาธารณะ
💛นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้เข้าดูแล
♦ให้ความสว่าง
ดูแลรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้า บริเวณลานกีฬาและนันทนาการ
♦ให้ความสะอาด
ดูแลให้ผู้เล่นช่วยกันรักษาความสะอาด และเป็นระเบียบหลัง
ทำกิจกรรมเสร็จสิ้น
♦ให้ความปลอดภัย
ป้องกัน ควบคุม ดูแล
– ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
– ไม่เล่นการพนัน สิ่งเสพติด
– ควบคุมการแพร่ฯ covid-19
🧡เพราะเทศบาลมุ่งเน้น ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณะ และเกิดประโยชน์สูงสุด