เลือกหน้า

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแจ้งว่า โครงการ “ท้องถิ่นติจิทัล เปลี่ยนแนวคิดพลิกรูปแบบการทำงาน” ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมติจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท ) ทั่วประเทศที่มีความสามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบติจิทัสที่มีการให้บริการอันมีความโดดเด่นในการช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 1 โดย สพร. ได้เปิดรับสมัครรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกให้เป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี ๒๕’๖๔ โดยผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgtichallence@dga.or.thจนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔