666666666666 เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2562 | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.ค. 2562.pdf