เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ


รายละเอียด – เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ย. 2561.pdf