เลือกหน้า

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการคัดเลือก
รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีรางวัลชมเชย
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – รางวัลอปทบริหารจัดการที่ดี.pdf