เลือกหน้า

วันที่ 20 เม.ย 60 เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสมชาย เรืองจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นางอริสา ขำชัยภูมิ รก.ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ นางจิตลดา มณีประดิษฐ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกขยะในตลาด เทศบาลเมืองชัยภูมิ โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ปี 2560 ในโครงการจังหวัดสะอาด ระดับองกรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ระยะที่2 ) ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 2 มีผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล2 มากกว่า40ท่านเข้ารับฟังความรู้