เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ใส่ใจ ต้านภัยโคโรน่า(โควิด-19) โดย
– กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
– สวมหน้ากากอนามัย
– หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย
– หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
– หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ
– ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
– เมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

วิธีล้างมือที่ถูกต้อง ด้วย 7 ขั้นตอนง่ายๆ
1.ฝ่ามือถูฝ่ามือ สลับทั้ง 2 ข้าง
2.นิ้วมือถูซอกนิ้วมือ สลับทั้ง 2 ข้าง
3.ฝ่ามือถูหลังมือ สลับทั้ง 2 ข้าง
4.หลังมือถูฝ่ามือ สลับทั้ง 2 ข้าง
5.ถูหัวแม่มือโดย สลับทั้ง 2 ข้าง
6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ สลับทั้ง 2 ข้าง
7.ถูรอบข้อมือ สลับทั้ง 2 ข้าง

ก่อนติดต่อราชการทุกครั้ง ล้างมือให้สะอาด โดยทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีจุดบริการล้างมือ จำนวน 2 จุด คือด้านหน้าอาคารสำนักงาน และด้านหลังสำนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองชัยภูมิติดตั้งอ่างล้างมือบริเวณทางเข้าออกตึกสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อระวังป้องกันโคโรนา