เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ ถนนเส้นบ้านเด็กดี 2 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อันสาเหตุเนื่องจากฝนตกลงมาก่อให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเดินทางไม่สะดวก เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงนำเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้สะดวกดังเดิม