เลือกหน้า

ออกตรวจแนะนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #เว้นระยะห่างทางสังคม #ชีวิตวิถีใหม่ #ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข