เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออกปี 2563

จังหวัดชัยภูมิ โดย นายราชันย์ ซุ่นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  จิตอาสาเทศบาลเมืองชัยภูมิ และประชาชนในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออกปี 2563 (ต่อเนื่อง) เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชน ซึ่งดำเนินกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทั้ง 25 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

#เพราะหลายปีที่ผ่านมาโรคไข้เลือดออกมียอดผู้ป่วยค่อนข้างสูง

#เราจึงของเป็นที่หนึ่งเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี63

#พี่น้องชาวชัยภูมิเราจะแข็งแรงไปด้วยกัน