เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักษาความสะอาด ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนเส้นในซอยการเคหะชัยภูมิเขตพื้นที่รับชอบของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักษาความสะอาด ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนเส้นใน ซอยการเคหะชัยภูมิเขตพื้นที่รับชอบของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เก็บขยะ ตัดหญ้าที่เกิดขึ้นสองฝั่งถนน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงามของชุมชน จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องในชุมชนและพี่น้องประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด