เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักษาความสะอาด นำรถดูดโคลนออกดำเนินการดูดโคลนและทำความสะอาดล่องระบายน้ำเสียที่มีขยะและโคลนอุดตัน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงออกดำเนินการเพื่อเป็นการดูแลความสะดวกพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ