เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนแต่ละชุมชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ดำเนินการคัดแยกขยะจากถังขยะของชุมชนให้ประชาชนได้เห็น ดดยสามารถคัดแยกสิ่งที่เป็นขยะได้ 10% และสิ่งที่ไม่ใช่ขยะกว่า 90%