เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาดดำเนินทำความสะอาด ถ.บรรณาการบริเวณการพื้นที่การจัดงานงิ้ว ประจำปี 2563 ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ซึ่งใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการจัดงานงิ้ว ประจำปี 2563 และผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ตั้งร้านจำหน่ายสินค้า และมีประชาชนชาวจังชัยภูมิและพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดเที่ยวงานจึงก่อให้เกิดจำนวนขยะเป็นจำนวนมากเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาดดำเนินทำความสะอาด เก็บขนขยะเพื่อนำไปคัดแยกขยะก่อนที่นำลงสู่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นการลดปริมาณขยะที่จะลงสู่บ่อกำจัดขยะ เทศบาลเมืองชัยภูมิขอรณรงค์ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง