เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการล้างตลาดอยู่เสมอ
นับตั้งแต่การเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกแรกมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ประกอบการ
ร้านค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดที่เปรียบเสมือนห้องครัวที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ให้ทุกฝ่ายมีสุขภาพที่ดีและ
มีสุข ปลอดภัยจากโรคโควิด
ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทางเทศบาลเมือง จะทำหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และ
เข้มแข็ง เพื่อชาวชัยภูมิต่อไป
ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิขอขอบพระคุณอย่างสูง
ในความร่วมมือร่วมใจของชาวตลาดที่ออกมาช่วยกันทำความสะอาดพื้นในตลาดในทุกครั้งด้วย