เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2563 โดยมีแผนออกหน่วยให้บริการเคลื่นที่ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข-แมว ครอบคุมทั้ง 25 ชุมชน ในเขตเทสบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อทำให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองอย่างถูกต้องรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคในกลุ่มในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้