เลือกหน้า


เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองชัยภูมิออกดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตชุม ทั้ง 25 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นการป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะนำไข้เลือดออก และ อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ออกให้ความรู้เกี่ยวไข้เลือด วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่