เลือกหน้า

ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์เกียรติก้องชูชัย ร่วมด้วย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ออกให้ความรู้เรื่องชุมชนไร้ถัง และ รร.ไร้ถัง แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ


รายละเอียด – โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา.pdf