เลือกหน้า

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดำเนินการติดตตามการปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น และได้เข้าติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่น ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564