เลือกหน้า

จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิทุกท่านจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิวัดไข้ตรวจคัดกรองก่อนที่จะเข้าสู่มาตรการเฝ้าระวัง สำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงมาจากพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อหรือเป็นไข้หรือได้รับเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 ทางจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีมาตรการเฝ้าระวังและให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลชัยภูมิและ ทีมแพทย์จากทางสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลา 14 วันที่กลับตัว เทศบาลเมืองชัยภูมิขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดพื้นที่สุ่มเสี่ยงได้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัดขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ