เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดซื้อวัสดุการเกษตร จึงขอประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร.pdf