เลือกหน้า
♦เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดกิจกรรม♦
💚💚Big Clenning Day💚💚
📍วันจันทร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้นำ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ไปทำความ
สะอาดตลาดเทศบาล ๔ (ตลาดคลองพุดซา) เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับให้กับผู้ประกอบการค้าจากตลาดโต้รุ่ง
ตลาดเทศบาล ๓ เนื่องจากจะมีการดำเนินการปรับปรุง
และซ่อมแซม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
…..ในขณะเดียวกันท่านก็หวังให้ตลาดทั้ง 2 แห่ง สะอาด
เป็นระเบียบ ถูกหลักสุขาภิบาล และเป็นที่น่าประทับใจ
แก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของเทศบาล
เมืองชัยภูมิให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุด กับ
ประชาชนชาวชัยภูมิ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิที่ได้วางเอาไว้