เลือกหน้า
🔴โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2565
🔸 ชุมชนหินตั้ง-โพนงาม 🔸 ชุมชนตลาด 🔸
           🔹 ณ สวนกาญจนาภิเษก 🔹
—————————————————————–
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่
พบพี่น้อง ชุมชนหินตั้ง-โพนงาม เป็นชุมชนที่ 22
และ พี่น้อง ชุมชนตลาด เป็นชุมชนที่ 23
🔰เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
🔰 สร้างความร่วมมือในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อนำไปวางแผนแก้ไข-
ปัญหาทันต่อสถานการณ์หน่วยงานในสังกัดได้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ และรับของรางวัลเมืองชัยภูมิจะน่าอยู่
อย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากพี่น้อง
ประชาชนและทุกภาคส่วน ขอขอบคุณพี่น้องชุมชน
ชุมชนหินตั้ง-โพนงาม และชุมชนตลาด ที่มาร่วมกิจกรรม
ในโครงการเทศบาลพบประชาชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชในพื้นที่ทางเทศบาล
จะดำเนินการแก้ไข และพัฒนาต่อไป