เลือกหน้า

เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

               ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

         ณ ห้องประชุมอุบลรัตน ชั้น 3อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

            เนื่องด้วยจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

ในเส้นทางถนนหฤทัยระยะทาง 1.120 กิโลเมตร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน

งบประมาณให้จังหวัดชัยภูมิจำนวน 50 ล้านบาท   พื้นที่ดำเนินการเริ่มจากถนนหฤทัย

ช่วงห้าแยกโนนไฮไปถึงสี่แยกราชทัณฑ์ ระยะทาง 0.8 กิโลเตร ได้ทำการสำราจและ

ออกแบบแล้วเสร็จ      ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

มาร่วมทำประชาพิจารณ์รับฟังและออกความคิดเห็นในโครงการครั้งนี้