เลือกหน้า
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เปิดประชุมสภาครั้งแรก แถลงนโยบายพัฒนาเมือง ในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ นายทนงศักดิ์ คณะเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ หลังได้รับการประกาศผลรับรองการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ที่ผ่านมา 🙏🙏🙏
❌❌โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มีการแถลงนโยบายการพัฒนาเมืองทั้งหมด 5 ด้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญและยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนี้
1.นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ พร้อมรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง มีระบบการจราจรที่ทันสมัย ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม มีระบบการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
2.นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยในเขตเทศบาล ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนโดยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนยั่งยืนโดยพยายามจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างสินค้าพื้นเมืองและอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ
4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือน ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแล รักษา คูคลอง แหล่งน้ำ ปรับปรุงสวนสาธารณะ ปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่เพื่อการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ
5.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินการตามนโยบาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนงาน ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data) มาใช้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาบุคากรให้มีความรู้ ส่งเสริมการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลายรูปแบบ ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
🧡🧡🧡🧡🙏🙏🙏ซึ่งนโยบายทั้ง 5 ด้านนี้ เน้นการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความเจริญก้าวหน้าของเมืองชัยภูมิ และประชาชนอยู่ดีมีสุขเป็นสำคัญ